Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 30 stycznia 2020 r. MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce podpisała umowę o  przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub  rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w  oszczędzanie energii.

Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka. W ramach inwestycji planowana jest budowa ok.  8,5 km sieci wodociągowej.

 

W dniu 30.12.2019 r. MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla  Miasta i Gminy Sokółka”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w  tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do  zagospodarowania odpadów.

Cele priorytetowe przedsięwzięcia to:

  • zminimalizowanie zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym,
  • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na  składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na  środowisko,
  •  sukcesywne wdrażanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a  szczególnie gospodarki odpadami,
  • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do  szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
  • selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,
  • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
  • eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu koszt inwestycji to 5 733 539,37 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4  661 414,12  PLN. Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 169 761,60 PLN.

INFORMACJA

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce iż KASA w siedzibie przedsiębiorstwa została zlikwidowana. Prosimy o regulowanie należności przelewami elektronicznymi w banku lub na poczcie.

Informujemy, że prowizja za opłaty faktur gotówką w Banku Pekao SA wynosi 0,15% kwoty wpłaty, minimum 5 zł.

Zachęcamy do kontaktu:

Tel. 85 711 27 53    

Fax 85 711 46 61

Adresy e-mail:

obslugaklienta@mpwik.sokolka.com

sekretariat@mpwik.sokolka.com

29.11.2016  zawiązanie formalne współpracy  

Po wcześniejszej wymianie korespondencji i rozmowach telefonicznych ustalono zawiązanie współpracy i podjęcia działań zmierzających do złożenia koncepcji projektów partnerskich do Etapu I Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczył Tomasza Breńko, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Sokółki oraz Igor Yuszczak Dyrektor Vodokanal Grodno (ГУКПП "Гродноводоканал") z Grodna.

Partner z Białorusi z miasta Grodno jest dla naszej spółki wartościowym partnerem ze względu na wieloletnie doświadczenia, zbliżony zakres działań, skalę prowadzonej działalności, jak i zrealizowane do tej pory projekty europejskie.

 

Fot. Dyrektor Igor Yuzvyak wraz z Prezesem Tomaszem Breńko w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce.

 

Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń wśród badaczy i praktyków pracujących w dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego. Podczas szkoleń pozyskano wiedzę z zakresu procedury aplikowania o środki, doświadczenia z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zalecenia w zakresie zagadnień współpracy transgranicznej.

Wspólne szkolenie z przedstawicielami z partnerami projektu Grodnovodokanal było okazją do dyskusji na koncepcją projektu, budżetem i jego działaniami. Ustalono również, iż obie strony będą w stałym kontakcie w związku z opracowywana koncepcja projektu.

W szkoleniu uczestniczył Marcin Kuźmicki, Zastępca Dyrektora ds. technicznych, Prokurent Spółki.

 

14.12.2016 Spotkanie robocze w Grodnie

Podczas spotkania u partnera projektu ustalono końcowy zakres rzeczowy przygotowanego projektu, zebrano informacje i dokumenty na podstawie których możliwe będzie stworzenie koncepcji projektu składanego do I etapu Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). Podczas spotkania odwiedzono miejsce planowanej inwestycji infrastrukturalnej.

Ustalono również że obie strony do momentu złożenia wniosku będą na bieżąco wymieniać się informacjami oraz wspierać przy opracowywaniu wniosku.

Koncepcje w etapie I zostaną poddane ogólnej ocenie administracyjnej i kwalifikowalności oraz ocenie jakościowej.

W spotkaniu uczestniczyli Piotr Łapicz ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Sokółki, Paweł Lange-Kuczyński oraz Piotr Janewicz jako osoby tworzące koncepcję projektu. Ze strony białoruskiej w spotkaniu uczestniczył Igor Yuszczak, Dyrektor (ГУКПП "Гродноводоканал") oraz osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne i budowlane.

 

Fot. Spotkanie w siedzibie Grodnovodokanal 14.12.2016

 

 

30.12.2016 Podpisanie i wysłanie dwóch koncepcji projektów

Tomasz Breńko, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Sokółki wraz z Igorem Yuszczakiem Dyrektorem Vodokanal Grodno (ГУКПП "Гродноводоканал") z Grodna podpisali przygotowane dwie koncepcje projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Łączna wartość złożonych projektów to 3,2 mln euro.

 

14.03.2017 Wybór projektu do II etapu

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 opublikował na stronie internetowej informacje o wyborze projektów w dniu 15 marca 2017.

Koncepcja projektu „Crossborder Pronature”, składana z  partnerem Grodnovodokanal, została oceniona pozytywnie i zakwalifikowana do II etapu i złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego. Wartość projektu to prawie 2,5 mln euro.

 

23.03.2017 Wizyta w Grodnie

Podczas wizyty zapoznano się z pracami i osiągnięciami Grodnovodokanal, siedzibą partnera, systemami informatycznymi oraz nowoczesnym centrum informacyjno-edukacyjnym.

Następnie przeprowadzono spotkanie robocze podczas którego ustalono plan działań do złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego, przygotowania niezbędnych załączników oraz założeniami projektu. Dyskutowano nad rozwiązaniami technicznymi i infrastrukturalnymi oraz budżetem projektu. Zaproponowano również wstępnie obszary dotyczące budowania potencjału w ramach których obie instytucje będą mogły wymieniać się i korzystać ze swojego doświadczenia i wiedzy.

 

 

 

Fot. Delegacja z Polski w Grodnie Burmistrz Sokółka Ewa Kulikowska, Prezes MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce Tomasz Breńko, Dyrektor Igor Yuzvyak w siedzibie GUKPP „Grodnovodokanal”

 

04.04.2017 Spotkanie robocze w Grodnie

Przeprowadzono spotkanie robocze ekspertów GUKPP „Grodnovodokanal” z partnerami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Celem spotkania było omówienie współpracy partnerów do realizacji wspólnych projektów w ramach Programu.

Przedstawiciele GUKPP „Grodnovodokanal” oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce przy wsparciu specjalistów w zakresie tworzenia projektów europejskich omawiali i ustalali dalsze prace związane z przygotowaniem pełnego wniosku aplikacyjnego, określeniem harmonogramu projektu, potrzebnych załączników oraz dokumentacji budowlanej. Jednocześnie ustalono plan dalszych spotkań w formie seminariów i szkoleń na terytorium Polski i Białorusi obu partnerów, rozwijających obecną współpracę jak i wymianę dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Ustalono również wspólny wyjazd na XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Tomasz Breńko Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, specjaliści w zakresie tworzenia projektów europejskich Paweł Lange-Kuczyński, Piotr Janewicz oraz Przedstawiciele GUKPP „Grodnovodokanal”.

Spotkanie zakończyło się szczegółowym planem działania i terminami do których obie strony mają przygotować informacje. Wypracowano pierwsze opisy dotyczące pełnego projektu.

 

 

Fot. Spotkanie w siedzibie Grodnovodokanal. 04.04.2017

 

05.05.2017 Spotkanie robocze w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce

Przeprowadzono spotkanie robocze na którym omawiano postęp prac na treściami poszczególnych punktów pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Podczas spotkania głównie dyskutowano odnośnie współpracy podczas realizacji projektu, jak i wymiany informacji oraz danych, które wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie obu podmiotów. Wypracowano kolejne elementy związane z budowaniem współpracy i silnego partnerstwa. Przedstawiciele partnera projektu GUKPP „Grodnovodokanal” przywieźli ze sobą załączniki, które są niezbędne do złożenia pełnej aplikacji. Ustalono również dalsze działania zmierzające do złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

 

 

Fot. Spotkanie w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce 05.05.2016

 

Narada robocza z partnerami i odwiedziny wystawy w r. Bydgoszcz

 

17-18.05.2017 Spotkanie robocze oraz przegląd rozwiązań technologicznych wodociągowo-kanalizacyjnych w Bydgoszczy

 

Przeprowadzono spotkanie robocze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce z partnerami GUKPP „Grodnovodokanal” w ramach opracowywanego pełnego wniosku aplikacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.

Spotkanie zorganizowano w Bydgoszczy, gdzie odbywały się XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017. Dzięki temu można było zapoznać się z dostępnymi najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi na rynku. Rozwinęło to dyskusję i rozmowy odnośnie wyboru danych technologii dla planowanych inwestycji oraz jednocześnie ustalenia związanego z budżetem projektu.

W spotkaniu uczestniczył Tomasza Breńko (Prezes) oraz Marcin Kuźmicki (Prokurent) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Sokółki oraz oraz Igor Yuszczak Dyrektor Vodokanal Grodno (ГУКПП "Гродноводоканал") z Grodna.

 

Fot. Spotkanie w na Targach WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy. 

 

25.05.2017 roku specjaliści GUKPP \ "Grodnowodokanał\" przyjęli udział w treningu dla potencjalnych białoruskich bienieficyarow po Programie TGS « Polska - Białoruś - Ukraina » po narodowym procedurom aprobaty, rejestracji i sprawozdawczości po projektach MTP w r. Grodno.

W przebiegu treningu przedstawicielami Wspólnego technicznego sekretariatu, a tak samo Centrum międzynarodowej pomocy technicznej Unii Europejskiej w Republice Białoruś była udzieloną informacją po idącym za tematami:

 

1) prawodawstwo MTP w RB. Procedura narodowej aprobaty projektów MTP w RB. Niezbędne dokumenty dla podawania w ministerstwo gospodarki RB.

2) podstawowe wymagania stawiane złożeniu wykazu towarów (mienia) w tej liczbie środków kapitałowych, prac i usług, pozostawiać do realizacji projektów MTP.

3) zapewnienie wkładu własnego w projektach

4) wymagania stawiane budowie partnerstwa w projektach Programu TGS Polska - Białoruś -Ukraina 2014-2020

Po prezentacjach uczestnikami treningu byli zadany szereg pytań, w zasadzie dotykających wymagań stawianych złożeniu wykazu towarów, prac i usług, pozostawiać do realizacji przez projekt międzynarodowej pomocy technicznej

 

16.05.2017 i 25.05.2017 Szkolenia dla wnioskodawców

Partnerzy projektu uczestniczyli w szkoleniach dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków, gdzie omawiane były m.in.: pełen wniosek aplikacyjny wraz z instrukcją, załączniki, budżet projektu i kwalifikowalność wydatków, najczęściej zadawane pytania, wymogi dotyczące informacji i promocji, pomoc publiczna czy dobre praktyki.

Szkolenie zakończyło się zadawaniem pytań, z czego też partnerzy korzystali.  

 

07.06.2017 Konsultacje planowanego projektu

Partner projektu umówił się na konsultacje projektu, na którym dzięki konsultantowi Wspólnego Sekretariatu Technicznego PL-BY-UA 2014-2020 uzyskał dodatkowe informacje dotyczące pełnego wniosku aplikacyjnego.

06.2017 Opracowywanie pełnego wniosku aplikacyjnego

Trwały prace na treściami wniosku, ustalanie szczegółów projektu za pomocą rozmów telefonicznych czy wiadomości mailowych.

 

Więcej informacji o Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na stronie: www.pbu2020.eu

PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
poniedziałek–piątek w godz.: 7:00 –15:00
sobota w godz. 9:00 –14:00

Dane firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Targowa 15
16-100 Sokółka
NIP: 545-000-06-75
REGON: 050214127
Kapitał: 27 726 400 PLN

Pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Sokółce., 16 – 100 Sokółka ul. Targowa 15 które reprezentuje Tomasz Breńko, Prezes
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo: Rafał Żurawski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z działalnością przedsiębiorstwa, realizacji wniosku/usługi, umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/usługi, umowy.   
5)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
6)    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7)    posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8)    istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.